Fossilfritt 2050

År 2050 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det innebär att nettoutsläppen från svenska källor och sänkor – inkl transportsektorn - ska vara nära noll. Nettonoll nås sedan genom koldioxidlagring eller andra åtgärder. Inom transportsektorn finns exempelvis möjligheter att skapa sänkor när el eller syntetiska fordonsbränslen tas fram i bioraffinaderier med BECCS-teknik där bioråvara används och koldioxid lagras (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage).

Miljömålsberedningen har aviserat att man avser föreslå att målet tidigareläggs till år 2045 och tolkas som en minskning med 85% jämfört med 1990. Det innebär att utsläppen per person ska vara knappt ett ton.

Sverige ska 2050 ha en hållbar och resurseffektiv resursförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. På vägen dit har riksdagen också beslutat om några delmål. Bland annat bör Sverige ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Men ingen vet vad detta i praktiken innebär. EU har angett målet -20% för transporter till år 2030. Det finns inget siffersatt svenskt mål utan bara uttrycket ”fossiloberoende” fordonsflotta. En utredning har föreslagit att det ska tolkas som -80%, men regeringen gick inte vidare med det förslaget. För 2050 finns ett antaget svenskt mål och överenskommelsen från Parismötet tog också sikte på 2050. EU har ett mål om -60% för transporter till år 2050.

Klimatfrågan måste hanteras globalt där internationell handel med utsläppsrätter och internationella klimatinvesteringar är viktiga för att uppnå en vision om noll nettoutsläpp. Alla svenska samhällssektorer ska på ett kostnadseffektivt sätt, tillsammans med svenska klimatinvesteringar utomlands, bidra till visionen till exempel genom EU:s system för handel med utsläppsrätter. Genom utsläppsrätterna genereras ett pris på utsläpp som skapar incitament till teknikutveckling och strukturomvandling.

Regeringen har gett Naturvårdverket i uppdrag att ta fram en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050.